Profil společnosti Bachl

Firma BACHL je mezinárodní koncern s výrobními závody v Německu, Česku a Maďarsku. Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové stavební a balicí fólie a parozábrany, stavební výrobky z betonu, okna a vchodové dveře. Součástí palety výrobků a služeb jsou pozemní a inženýrské stavební práce a realizace stavebních projektů na klíč v průmyslovém i soukromém sektoru.

Pro vedení společnosti a pro všechny její pracovníky je prioritou spokojenost zákazníků s kvalitou její produkce, omezování dopadů všech prováděných činností na životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví vlastních pracovníků i externích spolupracovníků. Cílem vedení společnosti je, aby ji její zákazníci i ostatní zainteresované strany vnímaly jako spolehlivého a odpovědného partnera.

Kvalita výrobků a služeb

V souladu s těmito prioritami přijímá vedení společnosti následující závazky:

  • trvale zlepšovat zavedený systém managementu, efektivně plánovat jeho uplatňování ve všech činnostech společnosti a pravidelně přezkoumávat jeho vhodnost
  • zajišťovat dostatečné zdroje pro udržování a zlepšování systému managementu
  • usilovat o plnění požadavků svých zákazníků a respektovat oprávněné zájmy všech ostatních zainteresovaných stran
  • dodržovat právní předpisy a jiné závazné požadavky vztahující se k činnostem prováděným společností
  • předcházet poškozování životního prostředí při všech činnostech, které společnost provádí, a trvale zlepšovat její environmentální profil
  • dbát na zvyšování způsobilosti a motivace všech zaměstnanců i ostatních osob spolupracujících se společností tak, aby prováděli své pracovní činnosti v souladu s principy ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s požadavky na jakost produktu
  • věnovat trvalou péči vyhledávání a odstraňování pracovních rizik tak, aby pracovní prostředí bylo pro všechny pracovníky bezpečné a nevedlo k poškozování jejich zdraví

Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.